Α' Λυκείου

Η Α λυκείου θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

( Τεύχος B’ 3791/13.08.2021 )

Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή

Φοίτηση

Για να έχετε επαρκή φοίτηση ώστε να μπορείτε να δώσετε εξετάσεις οι απουσίες σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 114

Ενδοσοχλικές Εξετάσεις

  • Στο τέλος της χρονιάς την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου θα δώσετε εξετάσεις στα μαθήματα της ομάδας Α.
  • Η εξέταση θα είναι διάρκειας 2 ώρες εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που θα συνεξεταστούν σε 3 ώρες.
  • Τα θέματα θα είναι κοινά για όλους και θα προέρχονται από τους διδάσκοντες και από την τράπεζα θεμάτων.
  • Τα γραπτά θα διορθωθούν από τους διδάσκοντες.

Τράπεζα Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Ένα μέρος των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων των μαθημάτων της ομάδας Α θα επιλέγονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

  • Κατά την Α΄ φάση, σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) θα λειτουργήσει για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου.
  • Κατά τη β΄ φάση, σχολικό έτος 2021-2022η Τ.Θ.Δ.Δ. θα λειτουργήσει και για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την Α΄ Λυκείου. 
  • Κατά τη γ΄ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τ.Θ.Δ.Δ., καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου.

Προαγωγή

Για να μπορέσεις να πας στην επόμενη τάξη θα πρέπει να έχεις γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) τουλάχιστον δέκα 10.