Προαγωγή

Για να μπορέσεις να πας στην επόμενη τάξη θα πρέπει να έχεις γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) τουλάχιστον δέκα 10.​

Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν.

Ετήσιος Προφορικός Βαθμός  Μαθήματος

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων

Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης σε κάθε Μάθημα

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο τότε είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός

Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης σε Μαθήματα με Κλάδους

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων κλάδων.

Παραπομπή τον Σεπτέμβριο

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν Γ.Μ.Ο.  μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα (10), παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.