Πανελλαδικές

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για να εισαχθείτε σε κάποια σχολή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να δώσετε Πανελλήνιες Εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα.
Προϋπόθεση είναι να έχετε Απολυτήριο Λυκείου.

Eπιστημονικά Πεδία

+

Προσανατολισμοί

Εξεταζόμενα Μαθήματα

ΕΒΕ

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων που έδωσε εξετάσεις μεγαλύτερο από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του κάθε τμήματος για να μπορεί να δηλώσει το τμήμα αυτό στο μηχανογραφικό δελτίο του.
*χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων

ΜΟ >= ΕΒΕ

Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και το εύρος του από το υπουργείο παιδείας. 
*Για το έτος 2023 το εύρος του συντελεστή που καθόρισε το υπουργείο είναι από 0,8 έως 1,2 του ΜΟ των βαθμολογιών για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Όταν για κάποιο τμήμα απαιτείται εξέταση σε ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει βαθμό στο ειδικό μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος.
*Για το έτος 2023 το εύρος του συντελεστή που καθόρισε το υπουργείο είναι από 0,7 έως 1,1 του ΜΟ των βαθμολογιών του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων.

Μηχανογραφικό

Μηχανογραφικό Δελτίο

Οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να καταθέσουν  Μηχανογραφικο Δελτίο για τα ΑΕΙ και το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΔΙΕΚ στην παρακάτω διεύθυνση:

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/

  • Μηχανογραφικό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Σχολές

Πληροφορίες για Σχολές

Μπορείτε να βρείτε έγκυρες πληροφορίες από 

Μετεγγραφές ή Μετακίνηση

Πληροφορίες

Μετεγγραφή

Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής (νόμος 4692/2020):

α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (μέχρι 2 αντίστοιχα τμήματα σύμφωνα με τα μόρια  των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που έχει)

β) αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76,

γ) ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78,

δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 79.

Βάση μετεγγραφής:
Νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων

Μετακίνηση

Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα
με το άρθρο 75, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή
γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 76, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.